Svar till Sjöfartsverket angående begäran av djupdata

2009/05/07 by

Hej Sven-Erik,

De två bevarandeplanerna för områdena finns bifogade.
Kartor över båda områdena finns i dokumenten.

Vänliga hälsningar,

Isadora Wronski

Bevarandeplan Lilla Middelgrund

Bevarandeplan Fladen

Annonser

Svar från Sjöfartsverket angående begäran av djupdata

2009/05/07 by

Hej
All djupdata är sekretssbelagd och måste därför sekretessgranskas innan den kan frisläppas
Därför vore det bra om ni kan rita in området på ett sjökort och begränsa det så mycket som möjligt.
Då går sekretessgranskningen fortare

Med vänlig hälsning
Sven-Erik Norrman
Sjöfartsverket/Sjökarteenheten

Fråga till miljöminister Andreas Carlgren (c) från Tina Ehn (mp)

2009/05/05 by

Skriftlig fråga 2008/09:878

den 23 april

Fråga

2008/09:878 Fladen och Lilla Middelgrund som marina reservat

av Tina Ehn (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Runt månadsskiftet augusti/september planerar Greenpeace att placera ut stora granitblock i de känsliga marina ekosystemen Fladen och Lilla Middelgrund utanför den halländska kusten. Fartyget Rainbow Warrior befinner sig redan nu i svenska vatten för att genomföra en dykexpedition till utsjöbankarna. Dykningarna är en del av förberedelserna inför utplaceringen av trålhindren. Länsstyrelsen i Halland har identifierat bottentrålning som ett av de allvarligaste hoten mot områdena.

Läs hela inlägget här »

Brev till Sjöfartsverket

2009/05/05 by

Greenpeace begär härmed ut Sjöfartsverkets djupdata över Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt.

Vi vill ha en detaljerad karta över dessa två områden som beskriver de olika djupen inom områdena. Vi har sjökort med en upplösning på 1: 50 000 men vi vill ha mer detaljerade kartor i bättre upplösning.

Greenpeace har sammanställt två stycken miljökonsekvensbeskrivningar angående utplacering av mindre stenblock avsett att förhindra skadlig påverkan från bottentrål i Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund. Djupdata över dessa områden behövs för att kvalitetssäkra miljökonsekvensbeskrivningarna.

Miljökonsekvensbeskrivningarna går att ladda ner från vår MKB-blog: www.greenpeace.se/mkb och finns också bifogade.

Vänliga hälsningar,

Isadora Wronski

Fråga till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) från Tina Ehn (mp)

2009/04/29 by

Skriftlig fråga 2008/09:877

den 23 april

Fråga

2008/09:877 Fiskeförbud i Fladen och Lilla Middelgrund

av Tina Ehn (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Runt månadsskiftet augusti/september planerar Greenpeace att placera ut stora granitblock i de känsliga marina ekosystemen Fladen och Lilla Middelgrund utanför den halländska kusten. Fartyget Rainbow Warrior befinner sig redan nu i svenska vatten för att genomföra en dykexpedition till utsjöbankarna. Dykningarna är en del av förberedelserna inför utplaceringen av trålhindren. Länsstyrelsen i Halland har identifierat bottentrålning som ett av de allvarligaste hoten mot områdena. Läs hela inlägget här »

Svar på begäran om utlämnande av detaljerad djupdata över Fladen och Lilla Middelgrund

2009/04/20 by

Försvarsmakten har på Greenpeace begäran om djupdata över Fladen och Lilla Middelgrund svarat följande:

Djupdata över de två aktuella områdena (Fladen och Lilla Middelgrund) tillhör Sjöfartsverket. Försvarsmakten kan därmed ej bistå med begärda uppgifter. Frågan får ställas till Sjöfartsverket.

Om Greenpeace har för avsikt att genomföra egen sjömätning, vill dock Försvarsmakten passa på att upplysa om att tillstånd för sådan verksamhet krävs.
Bifogar dokument med information om tillstånd i samband med sjömätning.

Mvh:
____________________________________________________
Anders Åhlstad
FÖRSVARSMAKTEN
Marintaktiska staben
Tel: 08- 788 9406

Ladda ner det bifogade dokumentet

Remissvar

2009/04/20 by

Angående Greenpeace anmälan till Länsstyrelsen i Hallands län om avsikten att placera ut stenblock på Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund

Länsstyrelsen har mottagit remissyttranden i ärendet. Dessa översänds härmed (se bifogade filer) för kännedom och eventuellt yttrande. Ev. yttrande ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 8 maj 2009.

Ev. yttrande sänds till :
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 HALMSTAD

och även lämpligen via epost till
annakarin.sandholm@lansstyrelsen.se

Ange ärendets diarienummer 511-3917-09

AnnaKarin Sandholm
Miljövårdsenheten

Remissvar Transportstyrelsen | Remissvar Sjöfartsverket | Remissvar Naturvårdsverket | Remissvar Kustbevakningen | Remissvar Fiskeriverket | Remissvar Kammarkollegiet

Juridisk analys inlämnad till Länsstyrelsen

2009/03/30 by

Idag inlämnade Greenpeace en juridisk analys till Länsstyrelsen i Halland som styrker att vi inte behöver ansöka om tillstånd för att placera sten på Fladen och Lilla Middelgrund.

Läs den juridiska analysen

Hallandsfiskarna och Greenpeace mot samma mål

2009/03/25 by

Artikel i Yrkesfiskarna 3, 2009
www.yrkesfiskarna.se

Vid ett öppet diskussionsmöte i Varberg, där Greenpeace presenterade sina planer på att placera ut granitblock som trålhinder på två av grunden i Kattegatt, visade det sig att det inte fanns några stora motsättningar mellan olika intressegrupper. Det handlar om de båda grundområdena Fladen och Lilla Middelgrund, som bägge har mycket speciella naturvärden och därför har klassats som Natura 2000-områden.

När ett Natura 2000-område anmäls och blir godkänt av EU har nationalstaten sex år på sig att säkerställa ett skydd som garanterar “gynnsam bevarandestatus”. Fem år har gått vad gäller Fladen och Lilla Middelgrund och ingenting har gjorts – därav Greenpeace planer på aktion.

Vid ett öppet möte i Varberg, dit bl a yrkesfisket, sportfisket, länsstyrelsen m fl bjudits in presenterade Staffan Danielsson från Greenpeace hur man resonerat inom miljöorganisationen.

Läs hela inlägget här »

Greenpeace begär ut djupdata över Fladen och Lilla Middelgrund från Försvarsmakten

2009/03/19 by

Den 19/3 2009 begärde Greenpeace ut djupdata över Fladen och Lilla Middelgrund från Försvarsmakten. Följande förfrågan om detaljerad djupdata över Fladen och Lilla Middelgrund har sänts till Försvarsmakten, som just nu behandlar vår begäran.

Om du känner till andra sätt för att få tag på informationen om områdena är du välkommen att höra av dig till oss eftersom informationen är mycket relevant för vårt fortsatta arbete!